بزمی در ملایر در دهه چهل

در تصویر مرحوم استاد زندیان ،دکتر بهمنی ،غلام صادقی (بهترین سازنده تار در ایران که فعلا ساکن کرج هستند ) […]