عصر پاییزی سیفیه

  یکی آبان یکی از مـهـر میگفت یکی جادو یکی از سـحـر میگفت سکوت و آذر کنج خیالت نگاهت با […]

شعر و عکس از هـ ملک مطیعی

از تـِـــز ســـنـــتـــی بـــا مـــوهــــای فــشــن تا درون مـایـه ای نــــرم ؛ بـــا ظاهــری خــشـن از ” مــتــعــهـــد ” شدن […]

پارک سیفیه روز بارانی

زندگی دیکته ای نیست که آن را به ما خواهند گفت!!!!زندگی انشایی است که تنها باید خودمان بنگاریم زندگی می […]

ای بــانــو که … نـام توست

و آزادگــــی مــظــهــــر تــوســت و شگفتا زهری تلخ به جـام توست و صــد بـغـض آتـیـش به کـــام توست و دریغا […]