پارک سیفیه در سال 1362

به درختان تنومند صندلی های قدیمی و آلاچیق  چوبی سمت راست عکس توجه کنید…   جنب مصطفی سیفی

صبح پاییزی سیفیه

  اَمان ز غفلت ؛ اَمان ز تهمت از دست ما ؛ تو غیبتِ حجت . گـنـاه شد عــادت ؛ […]

وارونه شدن ارزش ها ….

سال 1343 : بیـبیـن نِـنِـه ؛ امروز سر چارسوق بازار سخته ، راسته گذر اسماییل کاکا ننه جیگرکی ، چارتا […]