جناب منوچهر میرشاهولد

خداوند عمرشان را دراز کند ایشان اکنون سکنه مشهد مقدس هستند این عکس مربوط به وقتیه که وقتی آقای میرشاهولد […]

اسماييل کاکا

ببين چقدر مرد بوده , يه شب ميره دزدى ميبينه يه خانوم تنها و عريون خوابيده , يه چادر مىندازه […]