ملایر از فراز قله گرم کوه

ای بــانــو که … نـام توست و آزادگــــی مــظــهــــر تــوســت و شگفتا زهری تلخ به جـام توست و صــد بـغـض […]