میدان بابک در سال 1372

آن سال هایی که معماری در خور موقعیت جغرافیایی مناسب میدان همراه با عشق و روح ِ هنر با الهام […]

حسینیه سرچشمه ملایر

نفر جلو ازسمت راست 1-مرحوم حسین محبی /ردیف وسط نفر اول مرحوم حاج حسن کبابی 2-مرحوم حاج احمد آخوندی 3 […]