میدان بابک در سال 1372

آن سال هایی که معماری در خور موقعیت جغرافیایی مناسب میدان همراه با عشق و روح ِ هنر با الهام […]

ادامه شعر کوچه از هـ ملک مطیعی

بــی تـــو مـهـتــاب شـبــی ، نــه کـه شـبــی بـارانـــی گـذرم فـتـاد آن خـیـابـانــی ؛ که روزی کـــــوچـــــه ای بـــــود گِـــلــی […]