بلوار پارک ملایر – آبان 1390

تو ذهن کـــــــــــــــوچه های آشنایـــــــــــــــی . . . پر شده از پــاییـــــــــــــز تن طلایـــــــــــــــی… تو نیستــــــــــــی و وجودمو گـــــــــــــــرفته. . […]