شعر و عکس از هـ ملک مطیعی

از تـِـــز ســـنـــتـــی بـــا مـــوهــــای فــشــن تا درون مـایـه ای نــــرم ؛ بـــا ظاهــری خــشـن از ” مــتــعــهـــد ” شدن […]

ای بــانــو که … نـام توست

و آزادگــــی مــظــهــــر تــوســت و شگفتا زهری تلخ به جـام توست و صــد بـغـض آتـیـش به کـــام توست و دریغا […]

دیکشنری ملایری ها

  لقه = لگد زدن چخت = مو مکلاشه = میخارد عنه چنه بیری= لال بشی چنه ات به چرک […]