آسمان زیبای ملایر

شانه سمت چپتون رو با قله کوه سرده مماس کنید ، دقیقا روبروتون ( نوک بینیتون ) میشه قبله ! […]

شعر و عکس از هـ ملک مطیعی

از تـِـــز ســـنـــتـــی بـــا مـــوهــــای فــشــن تا درون مـایـه ای نــــرم ؛ بـــا ظاهــری خــشـن از ” مــتــعــهـــد ” شدن […]

ای بــانــو که … نـام توست

و آزادگــــی مــظــهــــر تــوســت و شگفتا زهری تلخ به جـام توست و صــد بـغـض آتـیـش به کـــام توست و دریغا […]