میدان استقلال ملایر !

شما خودتو بگذار جای اون مسافری که اولین باره پاش به ملایر باز شده و چشمش به این صحنه می […]

یک روز در آرایشگاه :

رفته بودم آرایشگاه آرایشگر پیشبند رو دور گردنم بست و گرم تعریف شد میگفت اگه خدا واقعا وجود داره پس […]

خیابان زرینی واقع در بلوار سیفیه

کوچه ها باگذشت زمان خیابان شده اند. روبروی این کوچه (الان خیابان )..کوچه اسعدالسلطنه بود..ودرانتهای کوچه اسعدالسلطنه عمارت وباغ اسعدالسلطنه […]