شعر از همایون ملک مطیعی

بــﻪ ﺭﯾـﺸـﻪ ﻫﺎﯼ هــــﺮﺯ ﻣـﻦ ، ﭼـﺮﺍ ﺗـﺒـﺮ ﻧـﻤﯽ ﺯﻧـﯽ ؟ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻧـﻪ ی ﺧــــﺮﺍﺏ ﻣـﻦ ، ﺩﻭﺑـﺎﺭﻩ ﺳـﺮ ﻧـﻤﯽ […]

حال و هوای عید در خیابان های ملایر

لبخنــد تو طــرح ثابـت کاشـی هاست الـگـــوی همیـشـگــی نـقاشـی هاست لـبـخـنـد بـزن کـه خـــنـده شـرمـنـده شـود از مـنـحـنــی ای که […]

خواندن این خاطره خالی از لطف نیست

مـنـتـظـر تـاکـسـی ایـسـتـاده بـودم ناگهان پدری دخترش رو از ماشین پیاده کرد و دخــتـــرک خـــواســـت از خــیـابــون رد شـه نـاگـهان […]

شعر و عکس از هـ ملک مطیعی

از تـِـــز ســـنـــتـــی بـــا مـــوهــــای فــشــن تا درون مـایـه ای نــــرم ؛ بـــا ظاهــری خــشـن از ” مــتــعــهـــد ” شدن […]